Tüzük

BİREYSEL TIP (KİŞİYE ÖZEL SAĞLIKLI YAŞAM) VE TURİZMİ DERNEĞİ (BTD)

www.bireyseltipdernegi.org

 

MADDE-1 : DERNEĞİN ADI VE MERKEZ-ŞUBELERİ

 • Derneğin adı “BİREYSEL TIP (KİŞİYE ÖZEL SAĞLIKLI YAŞAM) VE TURİZMİ DERNEĞİ (BTD) DİR. Derneğin merkezi, Meşrutiyet Mahallesi Halaskargazi Cad No: 94 Maya Apt K: 2 D:6 ŞİŞLİ – İSTANBUL’dur.
 • Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile şube açılabilir.

 

MADDE-2 : DERNEĞİN AMACI

 • A-KİŞİYE OZEL SAĞLIK (BİREYSEL TIP) UYGULAMALARI :
  • Bireysel -kişiye özgü- sağlık (Genetik testler ve Genetik Yatkınlık Analizleri gibi kişiye özel teşhis ve tedavi yöntemleri) uygulamalarını   yaygınlaştırmak ve bu konuda ilgili sağlık profesyonellerine eğitim vermek.
  • Bireysel biyolojik, genetik veya tıbbi verilere uygun sağlıklı yaşam planlamasını sağlık uygulayıcılarına anlatmak ve eğitim vermek.
  • Kişiye özgü tedavi, teşhis, beslenme, ilaç uygulamalarını yaygınlaştırmak ve eğitim vermek.
 • B-KİŞİYE ÖZEL KLASİK-GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
  • Kişiye özgü-Bireysel- amaçlı KLASİK-GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak ve eğitim vermek.
 • C-KİŞİYE ÖZEL ANTIAGING VE MEDİKAL ESTETİK UYGULAMALARI
  • Cerrahi olmayan Kişiye Özgü ameliyat dışı medikal Estetik uygulamalar (Ozonterapi,Botoks,Dolgu,PRP,Mezoterapi gibi ) ve Medikal SPA,Wellness-Wellbeing gibi Tıbbi Antiaging uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak ve eğitim vermek.

 

 

 • D-KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK TURİZMİ UYGULAMALARI
  • Turizmde Kişiye Özel Sağlık uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak ve eğitim vermektir.
  • Yaşam okulları kurmak. Yaşamdaki temel fonksiyonları kendi kendine yapabilecek çocuk, yetişkin ve yaşlı bireylerin yaşamsal fonksiyonlarını öğrenmeleri için eğitimler düzenlemek.

MADDE-3 : DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI

 • Derneğin amacına uygun olarak yukarda belirtilen konularda, ilgili sağlık uzmanlarıyla işbirliği ve bilimsel çalışmalar yapmak.
 • Bireye özgü sağlık uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde hastahane, tıp merkezi, klinik, laboratuar, muayenehane ve sağlık merkezleri kurmak.
 • Gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlerde bulunmak.  Uygulamaların etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.
 • Tıbbi uygulamalar hakkında yurtiçinde ve yurtdışında kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, uygulayıcı doktor ve hemşirelerin eğitim ve sertifikasyonunu Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakülteleri ve Tabipler Odası ile koordineli olarak sağlamak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,yayınlamak.
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, ilgili Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 • Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 • Yukarda belirtilen derneğin faaliyet alanları konusunda konusunda kitap, dergi, broşür, gazete, internet sitesi vb. yayınlar hazırlamak, radyo ve TV yoluyla halkın bilgilendirici, eğitici konuşmalar yapmak.

 

 

 • Tamamlayıcı Tıp ve / veya Alternatif tedavilerin bilimsel yönlerini ve önemini vurgulamak, tamamlayıcı yöntemlerle tedavideki başarıyı, tüm hekimlere, sağlık profesyonellerine ve topluma duyurmak, bu konunun ayrıntılı olarak anlatılmasında, açıklanmasında ve bilimsel yönleriyle vurgulanmasında önderlik yapmak,  Tamamlayıcı Tedavilerin uygulanışıyla ilgili ülkemizde standardizasyonun sağlanabilmesi için gerekli ve yetkili makamlara önerilerde bulunmak, ilgili görüşmeleri yapmak ve kamuoyunda bu konuda uygulama yapan sağlık profesyonellerini temsil etmek.
 • Tamamlayıcı Tıp yöntemlerini uygulamak amacıyla hastane, tıp merkezi, poliklinik, dal merkezi, tıbbi müessese, muayenehane ve benzeri sağlık kurumlarının açılmasına katkılarda bulunmak, danışmanlık yapmak, hasta ve hekimlerin yararlanmaları amacıyla eğitim merkezleri kurmak.
 • Tamamlayıcı Tıp yöntemini uygulayan hekim ve sağlık profesyonellerini  dernek bünyesi altında toplamak, sorunlarını tartışmak, çözüm yolları geliştirmek ve resmi makamlara iletmek.
 • Sağlık Turizmi ve Kaplıca Turizmi Üzerinde Çalışmalar Yapılmasını;
  Yurt dışından tedavi amacıyla hastalar getirmek ve getirilen bu hastaların tedavisinin yapılmasını sağlamak.
 • Sağlık turizmi konusunda ülkemizde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarla bu tür organizasyonlar yapmak. Kaplıcalara, Medikal SPA merkezlerine yurt dışından ve yurt içinden dinlenme ve konaklama amacıyla turistler getirmek ve bununla ilgili organizasyonlar yapmak. Doktor tavsiyesi ile termal kaynaklarda, SPA merkezlerinde ve diğer tedavi merkezlerinde belirli seanslarla tedavi planının düzenlenmesi için yurt içinden ve yurt dışından hastaları kaplıca ve kür merkezlerine getirmek ve bu hizmetleri organize etmek. Bu konuda çeşitli tanıtımlar yapmak. Yurt dışından, turizm amaçlı sağlık kurumlarına hastaların gelmesiyle ilgili yasal düzenlemeler için değerlendirme raporları ve projeler hazırlayarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak.

 

 

 • Sağlık Turizmi alanında araştırma ve yönetimsel geliştirme için projeler hazırlamak, uygulamak, eğitim kurumları ve hizmet sunacak otel, motel, tatil köyleri, kaplıcaları, kür merkezleri, huzurevleri vb. müesseseler açmak. Bu alanda hizmet sunacak kalifiye eleman yetiştirmek mesleki eğitimler vermek. Kurum ve kuruluşlara sağlık turizmi ve evde bakımla ilgili danışmanlık yapmak.
  Ülkemize sağlık turizmi, kaplıca turizmi ve yurt dışı yaşlılara bakım hizmetlerinden gelir etmek için tanıtım ve organizasyonlar yapmak.
  Amaç edinmiştir.

 

MADDE-4 :  ÜYELİK İŞLEMLERİ

ÜYE OLMA HAKKI :

  • Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
  • Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kayıt edilir.
  • Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

  • Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

  • Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
  • Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernekten ayrılma durumlarında ya da derneğin kapanması halinde, üyeler bundan böyle üyelik aidatlarının ya da sermaye katkılarının geri ödenmesi ya da malzeme yatırımının kendisinin veya parasal değerinin iadesi hususunda derneğe karşı bir hak iddia etmeyeceklerdir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

 

MADDE 5 : DERNEK  ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

MADDE-6 : GENEL KURUL ve TOPLANTISI;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 5’te 1’nin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağırılır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

TOPLANTI USULÜ

 • Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 • Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 • Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 • Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 • Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 • Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
 • Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 • Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
 • Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

MADDE-7 : GENEL KURUL

GENEL KURULUN GÖREVİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULÜERİ

 • Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
 • Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
 • Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

 • Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.
 • Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

MADDE-8 : YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 • Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 • Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
 • Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 • Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

MADDE-9 : DENETİM KURULU

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 • Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 • Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

 

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 • Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

MADDE-10 : DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, yıllık olarak ta 120 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernek tarafından yetkilendirilen özel yada tüzel kişi yada kurumların organize ettiği eğitim ve ticari faaliyetlerden sözleşme mukabilinde mutabık kalınan gelirler.
 5. Dernek tarafından kurulan teşhis-tedavi gibi sağlık merkezleri, SPA-Welness gibi sağlıklı yaşam merkezleri ile tertiplenen toplantılar, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 6. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 7. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 8. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 9. Diğer gelirler.

 

 

 

MADDE-11: DERNEĞİN DEFTERLERİ VE DEFTER TUTMA ESASLARI-USULLERİ

 • Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
 • Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
 • Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
 • Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (A) bendinin 1, 2, 3 ve 6 numaralı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DEFTERLERİN TASDİKİ

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında , Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

MADDE-12 : DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

GELİR VE GİDER BELGELERİ

 • Dernek gelirleri, Dernekler Yönetmeliğine göre düzenlenmiş “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 • Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre “Gider Makbuzu” düzenlenir.
 • Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre düzenlenmiş “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

ALINDI BELGELERİ

 • Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
 • Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ

 • Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
 • Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.
 • Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının yetki belgelerini Birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna 1(bir) hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15(onbeş) gün içerisinde Dernekler Birimi’ne bildirilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ

 • Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

BEYANNAME VERİLMESİ

 • D.Y. MADDE 15, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

MADDE-13 : BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 

 • Genel Kurul Sonuç Bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.
 • Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve Eklerinin mevzuata uygunluğu Dernekler Birimleri’nce incelenir. Varsa, eksikliklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

 

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

 

 • Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimini Formu”nu doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

 

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

 

 • Dernek veya Vakıflar, Mülki İdare Amirliği’ne önceden bildirimde bulunmak şartıyla, yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 • Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
 • Bildirimin Mülki İdare Amirliği tarafından onaylı bir örneği ilgili bankaya verilmek üzere başvuru sahibine verilir.
 • Başvuru formu ekinde, yetkili organın karar örneği, varsa bu konuda düzenenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
 • Alınan bildirim ve eklerin birer adedi, 7 (yedi) gün içinde Bakanlığa gönderilir. Yurtdışından yardım alan vakıflara ait bildirimin bir örneği, ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM

 

 • Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapabilmesi, ortak bir projenin yür

Kurs duyuruları 2 kronik toksisite ve tedavisine bütüncül yaklaşımlar

Sayın Meslektaşım;

Giderek toksin yükü ağırlaşan bir dünyada yaşamaktayız. Toksisite kaynaklarından (besinlerden, ilaçlardan, solduğumuz havadan,
içtiğimiz sudan, günlük kullandığımız araçlardan, giysilerimizden, kozmetik ürünlerden, dezenfektanlardan, radyasyon yayan cihazlardan, sigara vb. alışkanlıklarımızdan) üzerimize toksinler yağmaktadır.
Genetiğimiz ve metabolizmamız, daha önce hiç karşılaşmadığı milyonlarca kimyasal, ağır metal ve toksinleri elimine etmekte zorlanmaktadır.
Kronik toksisitenin oluşturduğu patogenez farklı olsa da aynı klinik tablolara neden olmakta ve tıbbi eğitimlerimizde öğrendiğimiz hastalıkların klinik tablosuna benzemeyen hastalıkları oluşturmaktadır.
Tıp fakültesi ve uzmanlık eğitimi sırasında edindiğimiz bilgi ve deneyimlerimizle bu multifaktoriyal toksisite tablosuyla başa çıkmada ve vaka analizlerinde zorlanmaktayız.
Bu bağlamda BİREYSEL TIP DERNEĞİ olarak; 2 (İKİ ) KUR olarak KİŞİYE ÖZEL TOKSİSİTE ve TEDAVİSİNE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLAR KURSU düzenlenmiştir.
Bu etkinlikte sizi de aramızda görmekten memnunluk duyacağız.

Dr. Murat BAŞ
BİREYSEL TIP DERNEĞİ
0 538 689 99 59

bireyseltip@gmail.com